Đây là một bộ phim hay về đao pháp của môn Vịnh Xuân. Bộ phim gợi cho người tập một số phương pháp và cách thức luyện tập và sử dụng đao pháp trong môn Vịnh Xuân.