Đây là bài song luyện 108 tại chỗ của chi phái cố võ sư Trần Thúc Tiển, do võ sư Nguyện Ngọc Nội và học trò biểu diễn