Cùng với Bát Trảm Đao, Lục Điểm Bán Côn được xem là binh khí đặc trưng của môn Vĩnh Xuân Quyền. Nếu như Bát Trảm Đao rất phù hợp với lối đánh gần, đòi hỏi sự linh hoạt của đôi tay, sự nhẹ nhàng uyển chuyển của bộ pháp, mang tính nhu nhuyễn, thì Lục Điểm Bán Côn phù hợp với lối đánh xa, đòi hỏi sức mạnh của đôi tay, sự vững chắc của bộ pháp, mang tính cương mãnh.

Trong môn Vĩnh Xuân, niêm là một kỹ thuật mang tính đặc trưng của bản môn. Niêm tay đã khó, niêm côn lại càng khó. Để thực hiện được kỹ thuật niêm côn đòi hỏi người luyện phải có một kungfu nhu nhuyễn lâu năm. Có nhiều tư liệu về Lục Điểm Bán Côn của các dòng phái ở Trung Quốc và Hồng Kông, nhưng tư liệu về niêm côn thì rất hiếm. Tại Việt Nam các tư liệu về binh khí, đặc biệt là về Lục Điểm Bán Côn hầu như vắng bóng. Có lẽ vì nó đơn giản quá chăng? Tư liệu về cố VS. Trịnh Quốc Định dưới đây là một trong những tư liệu hiếm hoi có đề cập đến kỹ thuật niêm côn của môn Vĩnh Xuân.

Xin giới thiệu để các bạn cùng tham khảo.

VXQuyền

Advertisement