Xem phim Thái Cực Quyền

Thứ nhất: Tâm tĩnh. Tâm không tĩnh thì bất chuyên nhất. Mỗi cử động , tiền hậu tả hữu, toàn vô định hướng, khi mới động, không do mình, cần toàn tâm thể nghiệm. Tùy người mà động, tùy cong mà duỗi, không rời không chống, chớ tự  co duỗi. Người có lực, ta cũng có lực, mà lực ta đến trước; người vô lực, ta cũng vô lực, mà ý ta vẫn trước. Cần luôn luôn lưu tâm. Lần lượt chỗ nào, tâm cần dùng ở đâu, cần theo hướng không chống không rời mà lấy tin tức. Theo đó luyện tập, một năm rưỡi, thân có thể đạt. Đó toàn là dụng ý, không phải dụng kình. Dần dần người sẽ bị ta chế mà ta không bị người chế vậy.

Thứ 2: Thân linh. Thân trệ thì tiến thoái không kịp, do đó thân cần linh hoạt. Cử động không được cứng nhắc, lực của người chặn ở da lông ta, ý của ta nhập vào tận xương cốt người. Hai tay chống đỡ cần nhất khí quán xuyến. Tả trọng thì tả hư, mà hữu tự chuyển; Hữu trọng thì hữu hư mà tả chuyển. Khí như bánh xe, toàn thân cần tương tùy. Nếu có chỗ không tương tùy thì sẽ làm cho thân bị tán loạn, không được lực, bệnh này sửa ở eo đùi. Trước tiên lấy tâm điều khiển thân, theo người không theo mình, sau thân có thể tùy tâm, do mình cũng là do người. Do mình thì trệ, theo người thì hoạt. Có thể tùy người, tay càng có phân tấc. Đo kình người lớn nhỏ, không sai 1 phân; lường người lại trường đoản, không sai 1 ly. Tiền tiến, hậu thoái, đâu cũng thích hợp. Công phu càng lâu thì kỹ thuật càng tinh.

Thứ 3: Khí liễm. Khí thế tản mạn, làm cho không hàm súc, thân dễ tán loạn. Cần làm khí liễm nhập cốt, hô hấp thông linh, châu thân không gián đoạn. Hấp thì súc, hô thì phát. Hấp thì tự nhiên nâng được lên, tức nắm được người lên, hô thì tự nhiên trầm được xuống, tức ném được người đi. Đó là lấy ý vận khí, không phải lấy lực vận khí.

Thứ 4: Kình chỉnh.  Kình của toàn thân, luyện thành 1 nhà. Phân rõ hư thực, phát kình cần có gốc. Kình khởi ở gót chân, chi phối ở eo, hình tại ngón tay, phát ở cột sống. Cần nâng cao tinh thần, kình của người đang phát, thì kình của ta tiếp kình của người, không trước không sau. Như da chạm lửa, như suối tuôn trào, tiền tiến hậu thoái, không chút tán loạn. Trong cái cong, tìm cái thẳng, súc mà hậu phát… đó là mượn lực đánh người, tứ lượng bạt ngàn cân vậy.

Thứ 5 – Thần tụ. 4 điều trên đầy đủ, chung qui thần tụ. Thần tụ thì khí cô đúc, luyện khí qui thần, khí thế đằng nhiên, tinh thần quán trú, khai hợp có số, hư thực rõ ràng, tả hư thì hữu thực, hữu hư thì tả thực. Hư phi toàn nhiên vô lực. Khí thế cần linh động, thực phi toàn nhiên chiếm sát, tinh thần cần quán chú. Lực mượn của người, khí phát ra từ cột sống. Khí có thể do cột sống phát? Khí trầm xuống dưới, do 2 vai thu nhập vào cột sống, nhập xuống eo, khí này từ trên xuống, gọi là hợp. Do hình của eo với tích cốt, phân bố ở 2 cánh tay, thực hiện ở ngón tay, khí này từ dưới đi lên, gọi là khai. Hợp là thu, khai là phóng. Có thể hiểu được khai hợp, càng hiểu được âm dương. Đến trình độ này, dụng công 1 ngày, kỹ năng tăng 1 ngày, dần dần sẽ đạt đến mức tùy tâm sở dục, không bất như ý.

Nguồn: Nguyễn Hoàng Quân
http://www.thaicucquyen.com

Advertisements