Đây là cách luyện tập quay tay truyền thống của Vĩnh Xuân Quảng Đông, Trung Quốc.  Hiện nay tại Trung Quốc không còn nhiều người tập theo lối này, mà chủ yếu luyện tập theo lối cách tân của Vịnh Xuân Hông Kông.