Đây là đoạn video clip về giao lưu giữa một nhánh Vĩnh Xuân của chi phái cụ Ngô Sĩ Quí với Vĩnh Xuân Phật Sơn, trong đó có phần quay tay.