Cách luyện tập quay tay của chí phái cụ Ngô Sĩ Quí.  Luyện tập tiêu dao tay giữa hai người tập để cảm nhận chuyển động tay của nhau (nghe tay).