Luyện tập niêm thủ của Vịnh Xuân Hồ Trường Xà, một nhánh Vịnh Xuân của chi phái cụ Hồ Hải Long.