Vĩnh xuân quyền, Phúc kiến Quảng đông, Quảng đông hiện mà Phúc kiến ẩn. Thế nhân chỉ biết Quảng đông Vịnh xuân mà không biết Vịnh xuân truyền từ Phúc kiến đến Quảng đông.

Quyền là đả, là thuật, là pháp. Đả pháp tuy ngàn vạn, nhưng kình bất ngoại cương nhu 2 chữ nhập môn. Phúc kiến phái do cương nhập thủ (nhập môn), Quảng đông phái do nhu nhập thủ.

 Hỏi: cương nhập thủ thế nào, làm sao tinh tiến?

 Đáp: tiên chuyết (vụng) dần năng định, định dần năng hợp, hợp dần năng trọng, trọng dần năng trầm, trầm dần năng vững, vững mà sắc bén, đó là cương. Cương cực đạt đến dẻo. Cương hiện ngoại mà nhu tàng nội. Cương đó đến cực, cực dương vậy. Dịch rằng: Lão dương sinh tiểu âm, cương thoái mà âm trưởng, nhu dần xuất hiện. Cực cương tinh tiến, dần năng tùng (lỏng), tùng dần năng triển, triển dần năng khinh (nhẹ), khinh mà dần năng linh, linh mà vẫn vững, gọi là nhu.

Nhu mà giấu cương. Nhu biểu hiện ở ngoài mà cương nhập vào xương cốt. Đó là cực nhu. Đến trình độ này, cương nhu tương tế, âm dương hòa hợp, tương hỗ thể dụng, gọi là hóa giới. Tuy do chuyết lực nhập thủ, mà đạt tớI âm dương tương tế, phi nhu độc chuyên vậy…

Cương cực thành dẻo, nhu cực thành cương. Cương nhu tương hỗ. Hiểu âm dương cương nhu thì hiểu được lí thuyết nội ngoại luyện kình. Vĩnh xuân quyền, chất phác vô hoa, kình là căn bản. Cần biết, kình là gốc của kĩ thuật, kĩ thuật là cách sử dụng kình. Kình & kĩ thuật không thể thiếu một. Tất nhiên trước tiên cần đạt được kình, để có mà dùng. Lý là vậy. Mới tập thì từ tốn, cương ngạnh kiều thủ nhập môn. Mã, eo, kiều, thủ cùng kết hợp, kình dần hợp nhất. Đầu tiên, lấy ngoại kình làm chủ, dần sẽ ngộ được nội kình. Đạt đến trung đoạn, thủ, bộ, thân pháp dần triển khai, thượng hạ tả hữu, diện diện nhu cố, kì tốc hỗn khoái, kình hỗn dung các pháp. Đạt được bộ pháp linh động, tốc độ quyền đến cực. Trong đó trường kình, đoản kình, thốn kình, niêm kình, nội kình, ngoại kình, các kình nhất tề vận dụng. Đạt tới trình độ kình lực thu phóng tự nhiên, chuẩn xác. Tiếp theo, hỗn nhiên nhất thể, không có còn nội ngoại, do tâm mà dùng. Vĩnh xuân tam thao quyền công: Tiểu niệm đầu, Tầm kiều, Tiểu chỉ đều theo lí đó mà dần luyện. Luyện kình lí pháp, Nam quyền độc hữu, thông dịch cốt, dịch cân, tẩy tủy. Nam quyền do Nam Thiếu lâm truyền, chiêu pháp khác nhau, kình phong phú, mà lí thì nhất quán. Cần biết chiêu pháp dễ biến, mà tổng cương tu luyện nội ngoại kình không dễ đạt.

Ngày nay phương pháp nhập môn của Vĩnh xuân quyền Phúc kiến & Quảng Đông tuy khác nhau, nhưng bất luận do ý nhập môn hay do lực nhập môn, tất tiên luyện đắc kình, rồi biến thành kĩ, mới thành được quyền thuật. Người mới học, tự học, cần nghiên cứu về kình, rồi dần luyện chiêu.

Nguồn: Quân post trên http://thaicucquyen.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=41
Thứ 6 Tháng 1, 16, 2004

Advertisements